Monday, December 13, 2010

Paano magkakaroon ng APOSTASY gayong may PANGAKO si Jesus

Who do you think are the APOSTOLIC SUCCESSORs?

Isa sa KATUNAYAN na totoo ang APOSTASY na IPINANGARAL ng mga Apostol at ang papalit sa kanila pagALIS nila ay mga taong MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN.
Totoo ang pangako ni Jesus na HINDI PANANAIGAN ng KAMATAYAN ang Iglesia. Ngunit hindi nila INAALAM na itong PANGAKO na ito ay tumutukoy po sa IKALAWANG KAMATAYAN o IMPIYERNO o DAGAT DAGATANG APOY na magaganap lang o MANGYAYARI pa lang sa ARAW NG PAGHUHUKOM.

Kaya po nagkaroon ng MALING ISIPAN ng mga KATOLIKO na hindi kailanman MATATALIKOD ang Iglesia. Dahil sa PANGAKO na binangit ni Jesus.

Ang PAGTALIKOD ay INUUNAWA nila ito at INIUGNAY sa KAMATAYAN na HINDI PANANAIGAN ayun sa PANGAKO ni Jesus ang kanyang IGLESIA.

Kaya hindi MAPANIWALAAN ng katoliko na magkakaroon ng APOSTASY o ma-APOSTATIZED ANG IGLESIA.

Ang una kaagad nilang pagTUTOL ay WALANG APOSTASY na ITINURO ang mga APOSTOL. Ang iba naman ay WALA RAW TERMINO o aral ang mga APOSTOL ukol dito.

At ang pinaka mariing pagtutol nila ay umuugat po sa PANGAKO ni Jesus na HINDI PANANAIGAN NG KAMATAYAN O IMPIYERNO ang kanyang IGLESIA.

Wala po tayong pagTUTOL dun sa PANGAKO dahil MATUTUPAD ito KAHIT PA MAY APOSTASY.

Ang PANGAKO na ito ay TUMUTUKOY po sa IKALAWANG KAMATAYAN o IMPIYERNO sa araw ng PAGHUHUKOM. Dun po MATUTUPAD o MAGAGANAP ang PANGAKO na ito.

MATALIKOD man ang IGLESIA ang mga NANINDIGAN at HINDI TUMALIKOD kahit NAMATAY man SILA ay MABUBUHAY sila at HINDI PANANAIGAN ng KAMATAYAN sa DAGAT DAGATAN APOY o IMPIYERNO.

Dun po sa pagKAKATAON na iyon ang IGLESIA ni Cristo na NANINDIGAN at HINDI TUMALIKOD ay HINDI PANANAIGAN ng KAMATAYAN o IMPIYERNO.

Ang APOSTASY po ay tumutukoy sa PAGTALIKOD ng IGLESIA o mga kaanib nito sa TUNAY NA ARAL na IPINANGARAL ni Jesus at ng mga APOSTOL.

Opo may mga IGLESIA o kaanib na HINDI TUMALIKOD bagkos po NANINDIGAN sa ARAL NG MGA APOSTOL at yun ang mga HINDI PANANAIGAN ng KAMATAYAN o IMPIYERNO pagdating ng ARAW NG PAGHUHUKOM.

Ngunit yun TUMALIKOD po, natural SILA ang PANANAIGAN ng KAMATAYAN o IMPIYERNO.

Sa mga hindi nakakaalam ukol aral ng APOSTASY, ito po ay PINAGPA-UNA nun pa ng mga APOSTOL. Ito po ay KATOTOHANAN. Kaibayo sa paniniwala o IPINAPANIWALA sa mga KATOLIKO.

2 THESSALONIANS 2:2-3 (NEW AMERICAN STANDARD BIBLE)

 2that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a  spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come.
 3 Let no one in any way deceive you, for it will not come (referring to the DAY OF THE LORD)unless the APOSTASY comes FIRST, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction,
APOSTASY ANG MAUUNA BAGO ANG ARAW NG PANGINOON

Malinaw po MERON nga pong APOSTASY. O PAGTALIKOD na pinagpaUNA ng mga APOSTOL. Hindi po ito MAIKAKAILA. Ang mga TUNAY na HINIRANG nung ALAM ito dahil IPINAALAM ito MISMO ng mga APOSTOL sa kanila. Kaibayo sa mga KATOLIKO na HINDI NILA TINATANGAP ang gayon TURO.

SINUNGALING po ang NAGTUTURO na WALANG APOSTASY na ITINURO ang mga APOSTOL.

Take note po GAYUN ang mga KALABAN ng mga APOSTOL, INAALIS nila ang TUNAY NA DIWA ng NASUSULAT.

Ang sabi at TURO ng mga APOSTOL may APOSTASY ang KAIBAYO at KUMUKONTRA run ay mga taong NAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN.

Itong mga taong ito darating daw PAG-ALIS ng mga APOSTOL ayun kay apostol Pablo.

Ngayon pansinin ninyo sa ibang mga KATOLIKO na nung UNA na HINDI pa nila alam na ang APOSTASY ay NASUSULAT nagsasabi WALA RAW ITO SA BIBLIA.

Pero kapag NALAMAN naman nila na MERON nga. Sasabihin naman nila HINDI MANGYAYARI dahil sa may PANGAKO ni Jesus. Yun ang DINADAHILAN nila. Tama ba ito? Obvious po na HINDI.

Kung AALAMIN lang nilang mabuti itong PANGAKO na ito MAGAGANAP lang po sa ARAW NG PAGHUHUKOM.

Dahil ang KAMATAYAN na tinutukoy ni Jesus na HINDI PANANANIGAN ang IGLESIA ay ang KAMATAYAN sa DAGAT DAGATANG APOY o IMPIYERNO. Kelan ba yun MAGAGANAP ukol sa KAMATAYAN o IMPIYERNO na HINDI PANANAIGAN ang IGLESIA?

Obvious naman po na ang unang KAMATAYAN naman ay haharapin ng lahat maging ang mga apostol at ng mga unang mga lingkod.

PakitTANDAAN lang po natin ang APOSTASY AY MAUUNA BAGO ang pagDATING NG ARAW NG PANGINOON. At ang ARAW ng PANGINOON ay ang araw ng PAGHUHUKOM di po ba?

May itinuro si Apostol Pablo sa mga tunay na lingkod nun ukol sa pagdating ng mga TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN.
Gawa 20:29-30 (Bagong MBB) 29 Alam kong PAGKAALIS KO'Y magsisipasok ang mababangis na asong-gubat at WALANG PATAWAD NILANG PUPUKSAIN ANG KAWAN 30 MULA na rin sa inyo'y MAY LILITAW NA MGA TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad.ANO po raw ang darating pagALIS ni apostol Pablo? 
"magsisipasok ang mababangis na asong-gubat"
Kelan raw po DARATING itong MBABANGIS NA ASONG-GUBAT? 
"Alam kong PAGKAALIS KO'Y magsisipasok ang mababangis na asong-gubat"
Saan mangagaling itong MABABANGIS NA ASONG-GUBAT at SINO ang tinutukoy DITO at ANO ang kanilang GAGAWIN? 
"MULA na rin sa inyo'y MAY LILITAW NA MGA TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN"
May mga defensor Katoliko na MANGANGATUWIRAN na MALAMANG HINDI  NAMAN LAHAT siguro AY TATALIKOD o ma-APOSTATIZED, IMPOSIBLENG LAHAT ay TATALIKOD or susunod dito sa mga TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN.

Opo, MALAMANG totoo nga po may IBA PO TALAGANG HINDI TATALIKOD sa ARAL ng mga Apostol at NANININDIGAN at HINDI SUSUNOD sa mga MAGSASALITA ng KASINUNGALINGAN.


Ang tanong po PAGBIBIGYAN po ba o PATATAWARIN lang po ba yun ng mga HINDI SUSUNOD sa TAONG NAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN ng mga MABABANGIS NA ASONG GUBAT? 
 "magsisipasok ang mababangis na asong-gubat at WALANG PATAWAD NILANG PUPUKSAIN ANG KAWAN"
ANO po raw ang GAGAWIN nitong mga MABABANGIS NA ASONG-GUBAT sa mga HINDI SUSUNOD sa mga TAONG NAGSASALITA NG KASINUNGALIGAN at hindi  mahikayat sila na sumunod sa kanilang mga alagad? WALANG PATAWAD NILANG PUPUKSAIN ANG KAWAN

Tupad na TUPAD ang APOSTASY na PINAG PAUNA ng mga APOSTOL. Walang ka DUDA DUDA.

Bagamat tuluyang TUMALIKOD ang UNANG IGLESIA na nagABANDONA pa nga sa MISMONG pangalang ng ating PANGINOONG JESUS.

IPINAGPA-UNA na po ni Jesus na meron pa siyang ISANG KAWAN kanyang dadalhin din sa pamamagitan ng ISANG PASTOL na kanyang HINIRANG. 

Ang KAWAN na binabangit ni Jesus ay HINDI pa sa PANAHON niya dahil ng pinatay siya at NABUHAY NA MAG-ULI ang unang kawan niya ang pinagpatuloy na INALAGAAN ng mga APOSTOL. Di po ba?

Malinaw pa sa sikat ng araw na yung isa pang KAWAN na tinutukoy ni Jesus na darating ay HINDI po yun ang IGLESIA KATOLIKA. Dahil kamo  ang KATOLIKO raw ang nagpatuloy sa kawan iniwan ng mga APOSTOL. Tumbuk na natin iyon.

Hindi po kasi nila ALAM ang HULA na ito UKOL sa isa pang KAWAN na dadalhin ni Jesus sa PAMAMAGITAN ng ISANG PASTOL na itatalaga niya.

Hindi po KATAKATAKA na ang IGLESIA na TINALIKURAN ang PANGALAN ni Cristo ay TUTULAN ang HULA ukol sa isang KAWAN na tinutukoy ni Jesus. Maghahaka po talaga sila bunga po ng KAMANGMANGAN sa tunay na diwa ng NASUSULAT.

MagISIP po kayong mabuti...BAKIT PA magDADALA si Jesus ng ISA PANG KAWAN kung ang KASALUKUYANG KAWAN niya nun ay MANANATILING TAPAT sa kanya LALO NA SA PAGya-o ng kanyang mga APOSTOL?

Ang IGLESIA na INIWAN ng mga APOSTOL ay pinagpaUNA po na dun LALABAS ang mga TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN.
"MULA na rin sa inyo'y MAY LILITAW NA MGA TAONG MAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN"
Napakasakit sa isang tao na malaman ito lalo na po kung ito po ang tumutukoy sa nakagisnan na natin PANINIWALA. Na nagmamalaki pa nga na sila ang mga HUMALILI sa mga APOSTOL.

Kaya po HINDI KATAKATAKA na ang NAKAGISNAN po nating relihiyon ay hindi IGLESIA NI CRISTO pagkat NAITALIKOD na po ang UNANG IGLESIA ng mawala na ang mga APOSTOL ni Jesus. 

Maging ang PANGALAN ng TUNAY NA IGLESIA ay TINALIKURAN nila at pinalitan ng PANGALAN na hindi KAILANMAN ginawa ng mga APOSTOL na siyang TUNAY NA MGA ALAGAD ni Cristo.

Marami silang HINAHAING MGA DAHILAN na wari bagang nagpapatibay sa kanilang GINAWA bagamat HIDWA.

Ano po ba sabi ng nasusulat ukol sa mga MAGTUTURO ng mga bagay na IBA SA ITINURO ng mga APOSTOL, PAGPAPALAIN BA o SUSUMPAIN?

Galatians 1:7 NIV…Evidently some people are throwing you into CONFUSION and are TRYING TO PERVERT the GOSPEL of Christ. 8 But even if we or an angel FROM HEAVEN should PREACH a GOSPEL other than THE ONE WE PREACHED TO YOU, LET HIM BE ETERNALLY CONDEMNED! 9…I say again: IF ANYBODYis PREACHING to you a GOSPEL other than what you accepted, LET HIM BE ETERNALLY CONDEMNED!
Kahit na anong IKATUWIRAN ng mga defensor Katoliko sa magABANDONA nila ng TUNAY NA PANGALAN ng Iglesia Ni Cristo NA NAPALOOB SA EBANGHELYO na ITINURO ng mga APOSTOL.

Malinaw po na kahit apostol pa o ANGEL MAN SA LANGIT ang magTURO ng EBANHELYO na IBA sa ITINURO na ng mga Apostol ay SUMPAIN SILA.

Hindi rin KATAKATAKA na ang pumalit sa mga apostol at ang mga NAHIKAYAT na SUMUNOD sa mga TAONG NAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN ay DINADAYA pa rin hanggan ngayon ang mga kaanib nila. 

Yung mga HINIRANG o IGLESIA NI CRISTO na NANATILING TAPAT, nilipol man sila ng mga MABANGIS NA ASONG GUBAT o PINUKSA man ang KAWAN na NANATILING TAPAT...BAGAMAT NAMATAY MAN SILA ay MABUBUHAY SILA ayun kay Jesus. At HINDI PANANAIGAN ng KAMATAYAN sa IMPIYERNO o HADES pagdating ng ARAW NG PAGHUHUKOM.
That is why in John 11:12  (NASB) Jesus said to her, " I am the resurrection and the life; he who believes in Me will LIVE even if he DIES,”
Sa KANILA ang PANGAKO ni Jesus pagdating ng Araw ng PAGHUHUKOM na HINDI PANANAIGAN NG KAMATAYAN o ng IMPIYERNO. Ang mga NAGTAPAT.

Ang mga sumunod sa mga TAONG NAGSASALITA NG KASINUNGALINGAN ay NAHAHAYAG po sa KANILANG mismong gawa. 

INABANDONA po nila ang pangalan MISMO ng Iglesia Ni Cristo at PINALITAN ng pangalan kailanman hindi INARAL o tinuro ng mga APOSTOL. 

Nawa'y nakatulong po ito sa inyong pagSUSURI.

Dito po namin kayo inaanyayahan na suriin pa po ninyo ang Iglesia Ni Cristo. Ang Iglesia na NAGPAHAYAG ukol sa EBANGHELYO ni Jesus sa pagkakaroon pa ng ISANG KAWAN AT ISANG PASTOR. 

Ang sinabi ni Jesus ISANG PASTOR hindi ISANG ULO NG IGLESIA. Ang PASTOR ay HINDI ULO NG IGLESIA.

Huwag po tayong padaya. Ang KATOTOHANAN po NASUSULAT sa BANAL NA KASULATAN.  Hindi po sa LOGIC ng tao. Ang TUNAY na LIWANAG AY NASA EBANGHELYO at HINDI PO SA KARUNUNGAN NG TAO o sa LOHIKA ng TAO.

Napapaloob dito ang TUNAY NA LIWANAG na IBINILIN ng PANGINOON Jesus upang maging GABAY natin at PANANGALANG sa MALING PANINIWALA. Doon tayo MANINDIGAN.

Nakakalungkot man isipin na ang nakagisnan nating Iglesia Katolika ay ang hinulaang TUMALIKOD sa tunay na EBANGHELYO ni Cristo.

NAGALAK ako sa KATOTOHANAN na naibahagi sa akin at pagkakataon na MAKAPAGBALIK LOOB ako sa TUNAY na Iglesia na TINATAWAG sa PANGALAN ng ating Panginoon Jesus. Ang IGLESIA NI CRISTO.

Magsuri po kayo. Isama po ninyo sa pagSUSURI ang aral ng Iglesia Ni Cristo.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...